Karalne

Wobec tego, że dyskusja wciąż trwa, postanowiłem przyjrzeć się, co oni tam w tej ustawie właściwie napisali i czy jest o co rwać włosy z głowy. Wypisuję niżej wybrane przesłanki karania za „przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie”: 
  • muszą to być zbrodnie przeciwko ludzkości (zdarzały się) lub przeciwko pokojowi (zdarzały się) lub wojenne (zdarzały się);
  • ORAZ musiało to robić Państwo (zdarzało się) lub Naród (wspólnota sąsiedzka wystarczy?);
  • ORAZ musi to być wbrew faktom I publicznie.
ZATEM nikt nie będzie karał za mówienie prawdy o zbrodniach Polaków, które… zdarzały się.
A teraz cytat:
„Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367) lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. Przepis ten stosuje się do obywateli polskich i do cudzoziemców.”
Żeby zrozumieć tekst, należy znać definicje – te też wypisałem (według Wikipedii, nie namęczyłem się):
Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.
Państwo – forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium.
Zbrodnie przeciwko ludzkości – przestępcze zachowania skierowane przeciwko określonej grupie społecznej, np. narodowościowej, etnicznej, rasowej, wiekowej, religijnej lub światopoglądowej.
Zbrodnia przeciwko pokojowi – przestępstwo polegające na planowaniu, przygotowaniu, rozpętaniu bądź prowadzeniu wojny napastniczej.
Zbrodnia wojenna – pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych, w tym morderstwa, złe obchodzenie się z ludnością cywilną, jeńcami wojennymi lub osobami na morzu; zabijanie zakładników; rabunek własności publicznej lub prywatnej; spustoszenia nie usprawiedliwione koniecznością wojenną.